Regulamin (OWU)

1 Zakres

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy operatorem sklepu internetowego a jego Klientami. Odmienne warunki Klienta nie będą uznawane, chyba że operator sklepu internetowego wyraźnie zgodził się na ich obowiązywanie w formie pisemnej.

2. Partner umowny

Umowa zostaje zawarta z: Bernhard Schagerl, Thal 3, 3386 Hafnerbach, Austria

3. Oferta i zawarcie umowy

3.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążące zaproszenie do złożenia zamówienia. Klikając przycisk w sklepie internetowym, Klient składa wiążące zamówienie na zawarte w nim towary w koszyku. Operator sklepu internetowego niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia Klienta drogą mailową.

3.2 Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie wysłania zamówienia przez operatora sklepu internetowego. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień.

4. Ceny i warunki płatności

4.1 Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w euro (EUR) i zawierają podatek VAT.

4.2 Klient ma możliwość wyboru pomiędzy różnymi sposobami płatności oferowanymi w sklepie internetowym. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów płatności.

5. Warunki dostawy

5.1 Operator sklepu internetowego dostarcza produkty na terenie regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

5.2 Dostawa odbywa się na koszt klienta. Dokładne koszty wysyłki podane są w sklepie internetowym.

5.3 Czas dostawy wynosi zazwyczaj 2-5 dni roboczych od daty wysyłki. Wszelkie inne terminy dostawy zostaną odnotowane w sklepie internetowym. Różne terminy dostaw do Szwajcarii.

5.4 W przypadku eksportu towarów do Szwajcarii DAP (Delivered at Place): Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem i odprawą celną towarów. Należą do nich w szczególności koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia i odprawy celnej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, szkody lub straty spowodowane problemami transportowymi lub celnymi. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i praw związanych z eksportem towarów do Szwajcarii.

6. Prawo do odstąpienia od umowy i koszty zwrotu

6.1 Klientowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, o którym operator sklepu internetowego informuje na stronie internetowej.

6.2 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

7.1 Operator sklepu internetowego gwarantuje, że towar w momencie dostawy jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

7.2 Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek lekkiego niedbalstwa. Nie dotyczy to szkód na życiu, ciele i zdrowiu ani szkód,

które wynikają z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez operatora sklepu internetowego. Wszelka odpowiedzialność operatora sklepu internetowego wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

8. Ochrona danych

8.1 Operator sklepu internetowego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

8.2 Dane osobowe klienta będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji stosunku umownego i przetwarzania zapytań.

9. Klauzula rozłączna

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków byłoby lub stanie się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem skutecznym, które jest najbliższe ekonomicznemu znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia.

10. Obowiązujące prawo i miejsce jurysdykcji

10.1 Obowiązuje prawo austriackie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

10.2 Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub w związku ze nim jest sąd właściwy, jeśli klient jest handlowcem w rozumieniu Kodeksu handlowego lub nie ma ogólnej jurysdykcji w Austrii.

Stan na: 4 marca 2023 r. Hafnerbach

pl_PLPL